Rita van Schijndel

Budgetcoach

 

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen door, bij opdrachten aan, op alle aanbiedingen van en overeenkomsten waarbij Rita van Schijndel Budgetcoach Kvk nr. 53161920 (hierna te noemen RVSBC) partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Met cliŽnt wordt aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht 1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliŽnt worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door RVSBC uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst 2.1 Indien door RVSB een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen RVSB en de cliŽnt eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de cliŽnt van het aanbod van RVSB ofdoor uitvoering van een opdracht door RVSB. Uitsluitend het aanbod van RVSB respectievelijk de factuur vanRVSB voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven. . 2.2 Indien door RVSB geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht door RVSB. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door RVSB respectievelijk de factuur van RVSB voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst 3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van RVSBC zijn vrijblijvend. 3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliŽnt verstrekte informatie, waarbij RVSBC mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 4 Medewerking door cliŽnt 4.1 CliŽnt zal RVSBC steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. 4.2 CliŽnt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan RVSBC verstrekte informatie derden afkomstig is. 4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliŽnt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliŽnt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliŽnt en is RVSBC bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering 5.1 RVSBC neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. RVBS staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 5.2 RVSBC zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliŽnt, mits dit naar oordeel van RVSBC bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. RVSB is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de cliŽnt op te volgen, indien RVSB die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de cliŽnt tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. RVSB is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beÔnvloeden. De cliŽnt is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beÔnvloeden, aan RVSB een door RVSB op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd. 5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RVSBC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens cliŽnt te aanvaarden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk 6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.. 6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliŽnt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van RVSBC. 6.3 CliŽnt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beÔnvloed. 6.4 Indien naar het oordeel van RVSBC een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliŽnt te voldoen, is RVSBC bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium 7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen. 7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling 8.1 Betaling door cliŽnt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door RVSBC aan te wijzen bankrekening. 8.2 Indien cliŽnt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. RVSBC is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliŽnt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn de werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechten, welke kosten ten minste 15% van het totale verschuldigde bedrag bedragen, en van eventuele gerechtelijke kosten. 8.3 Heeft cliŽnt bezwaar tegen een factuur van RVSBC dan geeft cliŽnt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. CliŽnt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliŽnt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliŽnt geacht de factuur te hebben aanvaard. 8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 8.5 De cliŽnt heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover RVSB op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van RVSB tegenover de cliŽnt. RVSB heeft het recht om Ė al dan niet opeisbare- vorderingen van de cliŽnt te verrekenen met verplichtingen van RVSB tegenover de cliŽnt.

Artikel 9 Termijnen 9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliŽnt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij RVSBC schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en RVSBC ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht 10.1 Bij overmacht kan RVSB haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In dat geval is de budgetcoach verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Indien RVSB door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan RVSBC zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van RVSBC kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien RVSBC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is RVSBC gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliŽnt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Indien RVSB door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de cliŽnt tegenover RVSB geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Artikel 11 Geheimhouding 11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom 12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt RVSBC zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet. 12.2 RVSBC behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 12.3 Alle door RVSBC verstrekte stukken, zoals de budgetbox, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van RVSBC en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliŽnt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van RVSBC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van RVSBC mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Artikel 13 Aansprakelijkheid 13.1 RVSB is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld aan RVSB toe te rekenen tekortkomingen. RVSB is in geen geval aansprakelijk voor gebruik van de adviezen van RVSB en niet uitsluitend tot de cliŽnt gerichte algemene informatie. Deze artikelen zijn tevens van overeenkomstige toepassing op de door de cliŽnt op onrechtmatige daad van RVSB te baseren vorderingen. De totale aansprakelijkheid van RVSBC wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom, voor zover die door cliŽnt is betaald. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. 13.2 De aansprakelijkheid van RVSBC kan uitsluitend ontstaan indien cliŽnt RVSBC onverwijld en deugdelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming c.q. het beŽindigen van de werkzaamhedenschriftelijk middels een aangetekende brief in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en RVSBC ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. 13.3 RVSBC is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliŽnt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke RVSBC, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 13.4 CliŽnt zal RVSBC vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. 13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op RVSBC geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliŽnt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. 13.6 RVSBC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens of documenten en/of het missen van financieel voordeel en schade door bedrijfsstagnatie. 13.7 RVSBC zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliŽnt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken. 13.8 De aansprakelijkheid van RVSBC inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst. 13.9 In geen geval zal de door RVSB verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van RVSB wordt betaald. 13.10 Ieder vorderingsrecht van de client en/of derden jegens RVSB vervalt 1 jaar na beŽindiging van de uitgevoerde werkzaamheden. 13.11 De cliŽnt staat er voor in dat door RVSB te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De cliŽnt zal RVSB vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door RVSB verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

Artikel 14 Annulering en wijziging inschrijving 14.1 RVSBC behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer RVSBC kan worden verlangd. RVSB heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beŽindigen en/of de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien ťťn of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:A: een aan de cliŽnt (toerekenbare) niet nakoming van ťťn of meer uit de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen;B: na het sluiten van de overeenkomst RVSB kennis krijgt van omstandigheden welke een goede grond geven te vrezen dat cliŽnt niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen;C: de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) sursťance van betaling aan de cliŽnt strekkend verzoek D.de indiening van een tot faillietverklaring van de cliŽnt strekkend;D: verzoek handelingsonbekwaamheid van de cliŽnt; In dergelijke gevallen dient RVSBC de annulering schriftelijk aan de cliŽnt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 BeŽindiging 15.1 Tussentijdse beŽindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 16 Geschillen 16.1 Alle geschillen welke tussen RVSBC en cliŽnt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter. 16.2 Aanbiedingen van en overeenkomsten met RVSB worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 16.3 Door RVSB verrichte diensten, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden waartegen de client niet binnen 7 dagen na de levering en/of uitvoering daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

Artikel 17 Slotbepaling 17.1 RVSBC is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden. 17.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 17.3 CliŽnt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RVSBC.

Artikel 18 Termijnen 18.1 Door RVSB kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan RVSB bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door RVSB zoveel mogelijk in acht worden genomen. RVSB is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de cliŽnt kan aan uitsluitend het overschrijden van een door RVSB kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van RVSB ingetreden omstandigheden. Termijnen gaan pas in wanneer over alle commerciŽle en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van RVSB, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen ťn aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

 

Klik hier om terug te keren naar de homepage

 

 

 Algemene voorwaarden                                                                                                                                                               Ritavanschijndelbudgetcoach.nl © 2013 ē IB webmaster